t
Av:
Stein Korterud

Nytt godt år for Stars-fondene

Tar ansvarlige investeringer ett steg videre

Aksjer

Stor etterspørsel etter fond med spesifikke bærekraftskriterier

Flere av Nordea sine Stars-fond trosset det svært turbulente fjoråret og endte opp med positive avkastningstall for 2020. Disse aksjefondene har konsentrerte porteføljer som investerer lite eller ingenting innenfor olje- og oljeservicesektoren, og har således unngått å bli direkte påvirket av oljeprisens store svingninger.

Fond som inkluderer gode bærekraftfaktorer er for tiden veldig etterspurt og forventes å være det også fremover, ikke minst fordi myndigheter, EU,  investorer og vanlig fondssparere setter høyere krav til hvordan fondene skal forvaltes med henblikk på en bærekraftig fremtid. Den store etterspørselen gjør at mange fondsforvaltere verden over investerer i selskaper som har fokus på bærekraft. Dette har nok vært en viktig bidragsyter til at aksjekursene i mange slike selskaper har steget mye i verdi det siste årene, spesielt innenfor IT bransjen og fornybar energi.

Dette gir selvfølgelig ingen garanti for at Stars-fondene vil utvikle seg like positivt fremover, men det er fint å se at fondene kan ha en god utvikling, også i urolige markeder.

Stars-fondene kjennetegnes ved at de investerer i selskaper som er ekstra gode på å håndtere risiko og muligheter relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk(ESG). Derfor har Nordeas Stars-fond høye krav til selskapene i fondsporteføljen.

 

Avkastning for utvalgte Stars-fond i 2020. Kilde: Nordea

T

 

Også god avkastning i et lengre perspektiv

Ser vi på avkastningen i et lengre perspektiv, så har mange av Stars-fondene utviklet seg positivt, og de fleste bedre enn referanseindeksen som de ulike Stars-fondene måler seg imot. 

I Nordeas  Fondsoversikt vil du finne mer detaljert informasjon om de ulike fondenes avkastning og annen relevant informasjon.

 

Gjennomsnittlig årlig avkastning for utvalgte Stars-fond. Kilde: Nordea

R

 

Stars-fondene til Nordea er et etablert konsept. Nordeas kunder har i mange år hatt muligheten til å investere i kvalitetsselskaper i ulike markeder som tar klimaendringer og samfunnsansvar på alvor.

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondene er å kombinere tradisjonelle økonomiske nøkkeltall med ESG-analyse. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene som også er økonomisk sterke er aktuelle for Stars-fondene. Nordea tror at man på denne måten har mulighet å skape god avkastning og samtidig investere direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

Problemene knyttet til klimaendringer, synkende ressurser, forurensede økosystemer, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold og korrupsjon har på ingen måte blitt mindre. Bærekraftige investeringer, som er en av de viktigste måtene å motvirke problemene på, har heldigvis utviklet seg til å bli en megatrend.

Paris avtalen - maksimalt 2 grader

Klimatiltak er det viktigste temaet innen bærekraft i Nordea. Vi jobber hele tiden med å sikre at våre fond med fokus på bærekraft er i tråd med Parisavtalen. Det gjør vi blant annet gjennom å sørge for at selskaper vi investerer i, er med i det globale arbeidet som skal hindre at temperaturen stiger med mer enn 2 grader sammenlignet med førindustrielle nivåer.

 Bærekraftig sparing i Nordea og Parisavtalen

 

 

 

 

 

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på nordea.no - fondsinformasjon eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?