k
Av:
Stein Korterud

Nytt fond: Nordea Norwegian Stars

Stars-fondene til Nordea er et etablert konsept. Nordeas kunder har i mange år hatt muligheten til å spare i Stars-fond som investerer i kvalitetsselskaper i globale markeder, og som tar klimaendringer og samfunnsansvar på alvor. Gjennom vår nye fondslansering - Nordea Norwegian Stars, får du nå muligheten til også å investere i norske selskaper med ekstra fokus på bærekraft.  

Aksjer
Robert Næss
Forvalter av Nordea Norwegian Stars

Hvilken fremtid vil du spare til?

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondene er å investere i selskaper hvor vi ser attraktive økonomiske muligheter, og hvor vi gjennomfører en grundig ESG-analyse for å finne de "riktige" selskapene. Det vil si at vi kun investerer i selskaper som tar bærekraft på alvor. Vi har stor tro på at investeringer direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer, på sikt også vil være de mest lønnsomme.

Ved å lansere et helt nytt Stars fond - Nordea Norwegian Stars -  får du nå muligheten til å spare i et fond som investerer i norske "Stars" selskaper.

Fondets forvalter er Robert Næss. Robert er en svært profilert fondsforvalter og har hatt stor suksess med andre fond han forvalter i Nordea.

Vi benytter derfor denne anledningen til å stille Robert noen spørsmål om hva vi kan forvente oss i forbindelse med lanseringen av det nye norske aksjefond, Nordea Norwegian Stars:

 

I Nordea har vi allerede mange Stars-fond tilgjengelig for våre fondssparere, hva er bakgrunnen for at Nordea nå velger å lansere et helt nytt Stars-fond som nesten utelukkende investerer i norske selskaper?

- Det er stor interesse for å plassere sparepengene i bærekraftige selskaper. I Norge har vi mange gode selskaper, men sett i forhold til det grønne skiftet så har Oslo Børs fortsatt en høy andel av olje og energiselskaper. Vi ser derfor en økt interesse av å investere i norske selskaper som ikke er innenfor oljesektoren.

 

Siden Nordea Norwegian Stars ikke skal investere i sektorer som energi og oljeservice – Innebærer det at karbonfotavtrykket til dette fondet vil være betydelig lavere enn for andre norske aksjefond?

- Vi vil ikke investere i selskaper som utvinner naturgass, olje og kull. Vi investerer heller ikke i de selskapene som har som formål å være en del av denne verdikjeden, som for eksempel oljeserviceselskap. Det gjør at fondets karbonfotavtrykk vil være vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre norske fond.

 

Det at vi utelukker å investere i visse sektorer og selskaper, hvordan vil det påvirke risikoen og avkastningspotensialet i fondet?

- På lang og mellomlang sikt har ikke energiselskaper levert høyere avkastning enn andre selskaper på Oslo Børs. Vi tror derfor at selv om disse selskapene utgjør en femtedel av børsen så vil ikke den langsiktige avkastningen eller risikoen påvirkes når vi utelater å investerer i disse selskapene. På kort sikt vil avkastningen kunne skille seg fra utviklingen på Oslo Børs.

f

Kilde: Nordea Investment Management

 

 Så du forventer at Nordea Norwegian Stars avkastningsmessig kan konkurrere med andre norske aksjefond på lengre sikt?

- På kort sikt vil fondets avkastning sammenlignet med andre fond avhenge av utviklingen innenfor energiaksjene. Men på lang sikt, hvis energiaksjene gjentar sitt historiske mønster, vil avkastningen bli på omtrent samme nivå. Dersom det grønne skiftet kommer tidligere enn ventet, og mye tyder på det nå, er min forventning at typisk energiaksjer vil utvikle seg svakere enn selskaper med en mer bærekraftig visjon fremover.

 

Ja, siden både du, og Nordea generelt, har troen på at investeringer i selskaper som har en bærekraftig visjon også har det største avkastningspotensialet fremover, så kan du kanskje vise til noen eksempler som underbygger disse forventningene?

- I Norge har vi det siste året hatt veldig god avkastning i typiske bærekraftige selskaper som Tomra, Bonheur og Quantafuel. I de internasjonale markedene har vi sett en kraftig kursutvikling i plantebaserte selskaper som Beyond Meat. Vi har selvfølgelig ingen garanti for at det er de "grønne" selskapene vil utvikle seg best fremover, men tar vi høyde for hvilke utfordringer verden står ovenfor nå, så vil vårt investeringsfokus være på fundamentalt gode selskaper som også er ledende på bærekraft.


 

f

Kilde: Nordea Investment Management

 

Les mer om Nordeas Stars-fond her

 

Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse for: Environment - Social - Governance, som på norsk blir oversatt til: Miljømessige, Sosiale og Forretningsetiske forhold.

Fra A+ til C-

Nordea sine Stars-fond integrerer ESG-analyser i grunnlaget for plukkingen av enkeltaksjer. Det betyr at porteføljeforvalterne ser etter selskaper med muligheter for en god fremtidig kontantstrøm der aksjen samtidig er priset lavt. Like viktig er selskapenes ESG-score. Vi tror at selskaper som er gode til å innarbeide miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter i forretningsmodellene sine, utsetter seg for lavere risiko enn andre selskaper, spesielt på lang sikt, og vil generere høyere og mer stabile avkastninger.

Alle potensielle selskaper graderes i henhold til Nordeas ESG-standarder. Analytikerne våre ser både på nåsituasjonen (fra A til C, der A er best) og på den mest sannsynlige utviklingen (positiv-nøytral-negativ) når det gjelder i hvilken grad selskapet tar hensyn til ESG-faktorene. Skalaen går altså fra A+ til C-. Selskapet må score minst B+ for å være en potensiell investering for fondet.

Dette betyr ikke at vi ekskluderer selskaper som ikke oppfyller standardene våre. Vi går i aktiv dialog med selskapene og forsøker å påvirke dem til å justere forretningsmodellene sine og drive på en mer bærekraftig måte. Så kan vi kanskje investere i dem senere.

 

Slik er et typisk selskap i en STARS portefølje:

Et selskap som:

  • Har en toppledelse som er kommitert til å tenke og jobbe bærekraftig
  • Identifiserer risikoer og muligheter i forhold til ESG
  • Har de riktige systemene og prosessene for å håndtere og identifisere risikoer og muligheter
  • Kontinuerlig kommuniserer mål og resultater

e

 

 

Merk at dette utelukkende er ment som generell produktinformasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

 

 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?