Rainy day
Av:
Nordea Funds

Klima & Miljø - Utsiktene for 2020

Forvalterne av aksjefondet Nordea Klima & Miljø forteller hvordan de investerer for framtiden.  

Bærekraftige fond
Global

Klima- og miljøfond har blitt stadig mer populære de siste årene, og de som sparer i fond blir stadig mer bevisste på alle faktorene som favoriserer denne langsiktige megatrenden. Noen mener imidlertid fortsatt at løsninger for klima og miljø først og fremst handler om energispørsmål, men det handler om mye mer.

Klima- og miljørisiko har vært kjent i over 10-20 år, og det er en økende enighet i samfunnet om at vi må handle raskt. Før finanskrisen ble det hovedsakelig arbeidet med klima- og miljø spørmål gjennom politiske beslutninger, for eksempel gjennom tilskudd og regulering. I dag handler alt om økonomi. Å investere i klimaløsninger er en rasjonell beslutning for både forbrukere og selskaper.

Nordea lanserte sitt Nordea Klima & Miljø fond (Nordea Climate and Environment Fund) i 2008. Det fokuserer på selskaper hvis produkter og tjenester anses som attraktive både fra et miljøperspektiv og med tanke på avkastningspotensiale.

Hovedformålet med fondet er å generere en attraktiv, risikojustert avkastning på lang sikt. Men vi ønsker også å bidra til en positiv utvikling i verden ved å investere i selskaper som bidrar til den nye megatrenden - klima og miljø. Vi er overbevist om at selskaper som tilbyr løsninger for bærekraftig energi, effektiv ressursbruk og miljøvern, bidrar til en grønnere og mer bærekraftig planet.

Oversikten nedenfor viser årlig avkastning siste 5 år for fond i denne kategorien som markedsføres i Norge. Som man ser har Nordeas klimafond lykkes svært godt med sine investeringsvalg i denne perioden.

T

Kilde: Oslo Børs. Avkastning siste 5 år per 12. februar 2020.

Vårt syn er at markedet ikke tar tilstrekkelig høyde for risiko og muligheter i klima- og miljøområdet, noe som er en faktor som har stor innvirkning på selskapenes fremtidige kontantstrømmer. Det åpner muligheter for å finne attraktivt verdsatte selskaper som tilbyr klimaløsninger - selskaper som markedet ennå ikke har åpnet øynene for. Basert på vår investeringsprosess, som er basert på selskapsanalyser, består fondet av en konsentrert portefølje på 40-60 mellomstore og store selskaper med global distribusjon. Dette er selskaper som tilbyr ulike klimaløsninger og er attraktivt priset.

I løpet av de siste ti årene har vi opplevd et betydelig skifte, og i dag er klima, miljø og bærekraft mye mer avgjørende faktorer i selskapenes forretningsstrategier og produktutvikling. Vårt globale investeringsområde er dermed i stadig endring. Nye selskaper opprettes gjennom børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, mens eksisterende selskaper skifter fokus mot mer bærekraftige løsninger innenfor sine områder. Investeringsområdet vårt vokser og omfatter nå mer enn 1200 selskaper med en samlet markedsverdi på litt over 6 milliarder euro.

Henning Padberg
Henning Padberg
Porteføljeforvalter, Nordea Klima & Miljø
Investment classes

Mange markedsaktører undervurderer viktigheten av klima og miljøvennlige løsninger på problemene vi står overfor. Det betyr at det oppstår et tomrom når det gjelder markedsforventninger, hvor vi kan identifisere attraktive vekstmuligheter. Her er tre eksempler på områder og selskaper som ser lovende ut i 2020.

1) Smart oppdrett er veien videre

Hvis vi ønsker å sikre at verdens ressurser ikke blir oppbrukt, men at det også er tilstrekkelig for fremtidige generasjoner, må vi optimalisere den veldig ressurskrevende jordbrukssektoren. Mens teknologiske nyvinninger og endringer har ført til store fremskritt i nesten alle bransjer globalt, er landbruket den sektoren som har hengt mest etter når det gjelder digitalisering. Vi tror imidlertid at det økende fokuset på smarte landbruksløsninger vil snu den trenden.

Forbedringer i produktiviteten i landbruket vil føre til en mer effektiv ressursbruk og redusere klimapåvirkningene, samtidig som bøndenes konkurranseevne vil bedres. Interessen for smart jordbruk har økt kraftig de siste årene etter hvert som ny teknologi har blitt stadig billigere. Vi ser derfor en økt bruk av forskjellige løsninger, og ett eksempel er de nye presisjons- og automatiseringsløsningene. Disse er basert på roboter og sensorer som sikrer mer effektiv ressursbruk, for eksempel innen gjødsel og vanning. Det finnes også programvare for "tilkoblet landbruk" som forbedrer bruken av landbruksresurssene og gjør det mer effektivt. I tillegg er innovative teknologier som 'big data', kunstig intelligens og droner med på å drive den grønne overgangen i landbruket.

Thomas Sørensen
Thomas Sørensen
Porteføljeforvalter, Nordea Klima & Miljø

Vi tror ikke at markedet i tilstrekkelig grad adresserer klima- og miljørisiko og muligheter som en faktor som vil påvirke selskapenes fremtidige kontantstrømmer. Dette åpner muligheter for oss til å finne selskaper med attraktiv verdsettelse basert på klimaløsninger som markedet ennå ikke har sett. Basert på vår bottom-up investeringsprosess har vi satt sammen en konsentrert portefølje av 40-60 mellomstore og store selskaper globalt. Dette er selskaper som leverer klimaløsninger og som vi mener er lavt priset i markedet.

Det siste tiåret har det skjedd et betydelig skifte der klima, miljø og bærekraft har blitt vesentlige elementer i selskapenes forretningsstrategier og produktutvikling. Så det globale investeringsuniverset er i stadig endring. Nye selskaper blir til gjennom børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp, mens eksisterende selskaper skifter fokus til mer bærekraftige løsninger på sitt felt. Investeringsuniverset vårt har vokst jevnt og inkluderer nå mer enn 1200 selskaper med en samlet markedsverdi på over 6 milliarder dollar. 

Bærekraftig landbruk
Et optimalisert og bærekraftig landbruk er nødvendig hvis vi ønsker å sikre klodens ressurser og skape gode forutsetninger for fremtidige generasjoner.

2) Intelligent byggebransje på frammarsj

Bygninger står for en betydelig andel av de globale utslippene av karbondioksid vi mennesker forårsaker. I tillegg forventes det at disse utslippene bare vil øke når byene vokser, spesielt i utviklingsland. Derfor er det nå et stort fokus på å sikre at bygningene vi bor og jobber i skal bli mer holdbare og forårsake mindre skade på planeten vår. Dette åpner for mange muligheter for selskaper som jobber med intelligente byggeprosesser.

De nye løsningene dekker alt fra optimalisering av tegne- og byggeprosessen til energieffektive isolasjonsmaterialer, varmegjenvinning, belysningsautomatisering og smart kontroll av strømforbruket. Alle disse løsningene gir et positivt bidrag med å redusere driftskostnadene og bygningenes klimafotavtrykk.

Autodesk er et av selskapene vi mener har store muligheter for å dra nytte av økt etterspørsel etter miljøvennlige byggeprosesser. Selskapet leverer BIM (bygningsformasjonsmodeller) som bidrar til økt effektivitet i hele verdikjeden for et byggeprosjekt.


3) Grønt forbruk øker

Overgangen fra oljebaserte og syntetiske produkter til naturlige og biobaserte produkter har akselerert takket være forbrukernes økende miljøbevissthet og ønsket om aktivt å bidra til å bevare miljøet. Etterspørselen etter miljøvennlige produkter øker kraftig og markedsandelen for naturlige og organiske produkter øker i mange land rundt om i verden.

For å dra nytte av den oppadgående trenden med grønt forbruk, har vi investert i en rekke selskaper som produserer naturlige ingredienser og bærekraftige emballasjematerialer. De bidrar betydelig til denne trenden. Et eksempel er Irish Kerry Group som spesialiserer seg på produksjon av naturlige ingredienser som kan erstatte kunstige tilsetningsstoffer. De store matleverandørene ønsker å oppfylle forbrukernes ønsker om miljøvennlig og sunn mat, som er enkle å tilberede. Dette betyr at de må levere renere produkter, ettersom kundene deres vil vite hva de spiser. Innovasjonen på dette området forventes å øke, men foreløpig er det bare noen få produsenter som kan lage naturlige ingredienser som ikke endrer smak eller konsistens på produktene. Kerry har stor kompetanse på området som gjør det mulig for dem å levere det kundene etterspør.

Nordeas investment case: Kerry Group

Kerry er en ledende leverandør av naturlige og organiske ingredienser og smakstilsetninger til den globale mat- og drikkeindustrien. De siste årene har forbrukerne blitt mer bevisste på hvilke næringsstoffer deres mat og drikke inneholder. Dette har ført til økt etterspørsel etter naturlige ingredienser i stedet for kunstige. Naturlige ingredienser gir også et langt mer bærekraftig klimainntrykk. Imidlertid er produkter av denne typen fortsatt ikke mye brukt. For eksempel utgjør organiske produkter mindre enn 2 prosent av det globale mat- og drikkeforbruket. Kerry var blant de første som etablerte seg i dette markedet og har nå en ledende posisjon. 

 

Asset classes

Hva skjer på miljø- og klimaområdet 2020?

I dag er vi mye mer bevisste på klima- og miljøspørsmål. I tillegg til politikere og aktivister, er etter vårt syn også forbrukere og selskaper viktige drivere for utviklingen. Deres krav, forventninger og kjøpsadferd gjør dem til en viktig bidragsyter for å drive utviklingen videre mot mer bærekraftige og mindre miljøskadelige løsninger.

Vi forventer at etterspørselen etter løsninger som bidrar til en mer effektiv og mer bærekraftig verden vil fortsette å øke i løpet av året. Investeringsstrategien vår er basert på økonomi og rasjonelle beslutningsprosesser, og siden målet er å generere avkastning, må selskapenes løsninger være samfunnsøkonomiske. Vi verdsetter selskapenes avkastnings- og risikoprofil, og ikke bare for de som er avhengige av subsidier i form av statlige bærekraftsinvesteringer. Når det er sagt opprettholder vi et sterkt fokus på selskaper som har en positiv miljøpåvirkning. Som kapitalforvalter bestreber vi oss på nære relasjoner til selskapene vi inkluderer i fondene våre. Vi møter bedriftslederne, stemmer på generalforsamlinger og har dialog med selskapene for å sikre at de oppfyller ESG-kriteriene, og for å påvirke dem til å bli bedre samfunnsaktører.

For ti år siden ble vår globale klima- og miljøstrategi ansett for å være en nisjestrategi, men i dag tiltrekker den seg stor interesse blant store institusjonelle investorer over hele verden. Vi har en jevn tilstrømning av nye fondssparere som ønsker å investere i en mer bærekraftig fremtid og samtidig få en god avkastning på lang sikt. Vi er overbevist om at investeringer for bedre klima og miljø ikke bare er en kortvarig trend. Etter hvert som behovet blir mer akutt, investerer flere og flere selskaper i å finne løsninger på problemene vi står ovenfor.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?