g
Av:
Stein Korterud

Innskuddspensjon med fokus på bærekraft

Nå kan du velge en bærekraftig profil på innskuddspensjonen din

Bærekraft
Sigrid Wilter Slørstad
Head of Sustainable Investments - Nordea Liv

Rundt 1,5 millioner nordmenn sparer i innskuddspensjon gjennom sin arbeidsgiver og disse har nå fått sin egen pensjonskonto. Mange ønsker i den forbindelse å spare i fondspakker som har en definert bærekraftig profil.  Et godt valg kan da være investeringsprofilen i Nordea som heter Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. I denne profilen foretas investeringene i selskaper som har et klart fokus på bærekraft i sin virksomhet. Vi spør derfor bærekraftansvarlig i Nordea Liv, Sigrid Wilter Slørstad, hvorfor det kan være lønnsomt og ikke minst samfunnsnyttig å spare med henblikk på en bærekraftig fremtid.

Er det en ønsket politikk fra Nordea sin side at sparingen til folk flest, inkludert pensjonssparingen, skal ha en bærekraftig profil?                  

- Ja, vi ønsker å bidra til at våre kunder gjør bærekraftige valg. Pensjonssparing er viktigere enn aldri før, og en del av verdikjeden til selskaper som ønsker å ta bærekraftige valg.

 

Vi ser en klar trend nå at veldig mye penger strømmer inn i spareprodukter som har fokus på bærekraft, hvorfor er det slik, og vil denne trenden fortsette?

 - Jeg tror alle har blitt mer bevisst på problemstillinger knyttet til bærekraft, og at det innebærer en risiko å ikke ta hensyn til det. Konsekvensene av klimaendringene er mer synlige, det virker som pandemien har forsterket fokuset på sosiale utfordringer, og både politikk og reguleringer pålegger finansielle aktører å rette oppmerksomhet mot bærekraft. EU har lansert en omfattende handlingsplan for bærekraftig finans, Xi Jinping sier at Kina skal bli karbonnøytrale innen 2060, og Biden sin ambisiøse klimaplan skal munne ut i netto nullutslipp for USA i 2050. Alle må med for å komme i mål, derfor må rettferdighet være grunnleggende i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Med andre ord tror vi trenden med økende fokus på miljø, sosiale og forretningsetiske forhold vil fortsette.

 

Men hva med avkastningen, kan vi si at fond med fokus på bærekraft, over tid har oppnådd bedre avkastning enn for fond som ikke har hatt spesielt fokus på bærekraft?

- Nei, men vi kan heller ikke si det motsatte. Vi har kortere historikk for fond og selskaper med særskilt bærekraftfokus, og både definisjonene og forvaltningen er stadig i utvikling. Det vi imidlertid kan si, med den historikken vi har, er at vi ikke trenger å gi opp avkastning for å investere bærekraftig. Dersom vi sammenligner en indeks for globale aksjer (MSCI ACWI) målt mot en indeks som plukker de «beste» innen ESG i hver sektor (MSCI ACWI ESG Leaders), så har selskaper som rangeres høyt innen bærekraft gitt 20%-poeng meravkastning enn den tradisjonelle indeksen siden 2007 (målt i USD). Fremover mener vi fond som har spesielt fokus på bærekraft vil bidra til høyere risikojustert avkastning over tid, da bærekraftsrisiko vil bli mer fremtredende og ha en negativ effekt på selskaper som ikke tilpasser seg. I 2020 var Nordea Liv Bærekraft våre beste porteføljer med tanke på avkastning.

 

 

h

 

Er det ikke en risiko for at vi etter hvert kan få en slags «bærekraftsboble», som innebærer at prisingen blir kunstig høy i denne type selskaper, og at fallhøyden i så fall kan blir stor?

- Det er alltid en risiko for at man overvurderer verdien til nye selskaper spesielt, på samme måte som det er en risiko for at vi undervurderer risikoen ved å være investert i selskaper som ikke tilpasser seg bærekraftsfaktorer i tilstrekkelig grad. Vi har en helhetlig tilnærming i forvaltningen av Nordea Liv Bærekraft Valutasikret som sikrer at investeringsprofilene har en god diversifisering. Vi investerer i aktivt forvaltede fond, der verdsettelsen (prisen) er en sentral del av den finansielle analysen, og vi ser at samlet verdsettelse i sammenlignbare indeksfond, der hverken pris eller bærekraft integreres, er høyere/dyrere. I tillegg rebalanserer vi porteføljene månedlig. Diversifisering og rebalansering er de viktigste grepene man kan gjøre for å unngå stor fallhøyde.  

 

Det at sparing i innskuddspensjon blir valutasikret, hvordan kan det påvirke avkastningen, sammenlignet med investeringer i globale fond som ikke blir valutasikret?

- Over tid vil det ikke utgjøre store avkastningsforskjeller, i og med at valutasvingningene jevnes ut over lengre tidsperioder. Det vil selvfølgelig være unntak over perioder med store valutasvingninger. La oss ta 2020 som eksempel. I mars falt globale aksjemarkeder kraftig, på grunn av økonomisk usikkerheten knyttet til koronapandemien. Norske kroner svekket seg nesten 30% i løpet av en kort periode i mars, noe som førte til at valutasikrede investeringer for en norsk investor falt omtrent like mye mer i verdi, enn tilsvarende investeringer som ikke var valutasikret. Utover året, og spesielt mot slutten, hentet imidlertid norske kroner seg inn igjen, og avkastningsforskjellen endte i favør av investeringer i globale fond som var valutasikret (dersom man ser på denne effekten isolert). Det viktigste med hensyn til valuta er å ikke bytte mellom usikret og sikret i et forsøk på å «time» valutasvingningene, det viktigste for avkastningen er hvor høy aksjeandel man har.

 

 I investeringsprofilen - Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, finner vi flere investeringer i Nordea sine Stars-fond, hva er så spesielt med disse?

- Stars-fondene gjør en grundig analyse av bærekraftsfaktorer, altså miljø, sosiale og forretningsetiske forhold, parallellt med den finansielle analysen av selskaper de investerer i. Dette gjør at forvalterne identifiserer ansvarlige selskaper som er gode til å gjøre bærekraftige tilpasninger, og som ser muligheter i utfordringer knyttet til bærekraft. Stars-fondene i porteføljen vår har også bidratt svært positivt til den gode avkastningen vi har hatt siden oppstart.

 

Hvor viktig er det at hovedvekten av fremtidige globale investeringer har en klar bærekraftig profil, hvis vi skal nå målet i Paris-avtalen og begrense global oppvarming?

 Jeg vil påstå at alle investeringer og allokeringer må ha en tydelig bærekraftsprofil dersom vi skal nå målet i Parisavtalen og FN’s bærekraftsmål.

 

 

 

 

Hva er innskuddspensjon?

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn og et viktig ansattgode. Dessverre er det få som har oversikt over hva de faktisk får i pensjon. Sammen med dere ønsker vi å øke kunnskapen om pensjon, slik at ansatte i bedrifter er bedre rustet til å ta aktive og fornuftige valg. Vi har gode digitale verktøy som hjelper de ansatte med å få bedre forståelse av egen pensjon.

 Les mer om innskuddspensjon her

Hver enkelt ansatt får innbetalt beløpet på sin innskuddskonto, og pensjonspengene investeres i fondspakker. Den ansatte får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer, på for eksempel aksjeandel, innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye pensjon den ansatte til slutt vil sitte igjen med avhenger blant annet av hvor mye som innbetales, avkastningen på sparingen og hvor mange år pengene får vokse frem til pensjonsalder. 

 

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?