glada människor
Av:
Eva Palmborg

Guide til bærekraftige investeringer som gjør godt for både lommebok og klode

Interessen for bærekraftige investeringer har vokst betraktelig i løpet av det sist tiåret. Dette fordi alt flere fondsforvaltere og kapitaleiere forplikter seg til FNs prinsipper for bærekraftig investeringer. Politikerne har fulgt opp med en kraftig økning i antall lover og reguleringer som har trådt i kraft, ikke minst i Europa. Eva Palmborg, som er sjef for Sustianable Investments i Nordea, er gjesteskribent i Fondmagasinet og kommenterer utviklingen slik...  

I starten var det eksklusjon og såkalte etiske investeringer som gjaldt - hvor selskaper ble kastet ut av fondsporteføljer av etiske og moralske årsaker. Siden den gang har flere og flere investorer innsett at noen av fremtidens største utfordringer og muligheter er knyttet til miljø, samfunnsansvar og eierskapsetikk (såkalte ESG faktorer) og tar hensyn til disse faktorene når de tar investeringsbeslutninger for å optimalisere risikojustert avkastning. Investorenes skifte fra å kun ekskludere selskaper, til en mer sofistikert måte å investere bærekraftig på, gjenspeiles i data fra Eurosif SRI-studien, som publiseres annethvert år. I denne studien kan vi se en kraftig økning mellom 2005 og 2015 i forvaltningskapitalen allokert til ekskluderingsstrategier, og at eiendeler under forvaltning var tre ganger så store som for ESG-integrasjon. Men rundt 2015 ser vi et skifte, hvor forvaltningskapitalen øker i de mer sofistikerte tilnærmingene som positivt utvalg og ESG-integrasjon.
 

 

graf

Kilde: UN-PRI 2020, Eurosif SRI Study 2006-2018 & Google trends 2020, PRI Regulation data base 2020

I artikkelen "doing well by doing good" studerer vi eksisterende akademisk forskning for å få innsikt i hvordan de ulike bærekraftsstrategiene har påvirket avkastningen, og hvilken avkastning de ulike tilnærmingene kan forventes å gi i fremtiden. I denne studien fremhever vi viktigheten av hvilken ESG-strategi som dominerer markedet. Studiene vi analyserte som er basert på historie før 2014, da primært ekskluderingsstrategier ble brukt, har det vært vanskeligere å dokumentere meravkastning for bærekraftige investeringsstrategier. Etter 2014 ser vi imidlertid det motsatte bildet, og investorer har blitt godt kompensert ved å inkludere ESG-faktorer i investeringsbeslutningene.
Avkastningen på bærekraftige investeringer påvirkes hovedsakelig av tre ting:

1) Selekteringseffekten: Når investorer tar hensyn til ESG-faktorer i den økonomiske analysen, påvirker det hvilke investeringer de velger å inkludere. I den akademiske litteraturen finner vi solide bevis for en kobling mellom selskapene som har bærekraftige forretningsmodeller, også har lavere kapitalkostnader, bedre fortjenestemarginer og høyere salgsvekst.

2) Trendeffekten: Regulatoriske endringer, økt tilgjengelighet og utbud av bærekraftige investeringsløsninger, og større fokus fra institusjonelle investorer som skifter porteføljer til mer sofistikerte bærekraftige investeringsstrategier. Dette er noen av endringene som gjør at mye kapital flyttes til selskaper som oppfyller ESG-kriteriene. En kraftig økning i etterspørselen etter investeringer med høy ESG-rating påvirker prisingen av disse verdipapirene, og dermed også avkastningen.

3) Påvirkningseffekten: Vi ser en økt etterspørsel etter investeringer i selskaper som bidrar med løsninger til noen av de store globale utfordringene, og hvor forretningsmodeller er tilpasset for eksempel FNs 17 bærekraftsmål. I et historisk perspektivet har denne trenden bare såvidt begynt og blir spennende å følge fremover.

I studien vår ser vi at det ikke er nok å bare bruke ekskludering i bærekraftige investeringer, hvis man skal oppnå høyere avkastning enn markedet på lang sikt. 

Ved å integrere ESG-faktorer i investeringsbeslutningen på en systematisk måte, får investorene full nytte av selektering- og trendeffekten, og i noen strategier også påvirkningseffekten. Ulike bærekraftige investeringsstrategier bruker ESG-faktorer i varierende grad i investeringsbeslutningen - fra å bare inkludere ESG-faktorer sammen med andre faktorer, til å inkludere ESG-faktorer i stor grad, for eksempel innenfor det som kalles "Positiv Selection" og "Best in Class". Studien vår viser at fordelen med positiv selektering er at du legger stor vekt på ESG-faktorer i investeringsbeslutningen, men ikke begrenser investeringsuniverset i så stor grad at du får en negativ effekt ved å minske muligheten for diversifisering.

 

Så hva tror vi fremover?

Det er gode grunner for investorer å kombinere målet om å få god økonomisk avkastning, sammenlignet med tradisjonelle investeringer (dvs. hvor ESG ikke er inkludert i utvelgelsesprosessen), og å investere i selskaper hvis forretningsmodeller bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi ser at selektering-, trend- og påvirkningseffekten vil øke i betydning, og derfor kan vi forvente en større positiv effekt når vi ser fremover, det er flere aspekter som støtter dette synet;

- Fremtidig avkastning kan ikke bare forutsies basert på historiske data: Bevisstheten om bærekraftige investeringer har økt de siste årene, og vi forventer at dette vil intensiveres ettersom regjeringer og samfunn over hele verden trenger å øke innsatsen for å takle klimakrisen og gjenvinningen etter koronakrisen.

- Fokus på økonomisk betydning og åpenhet: Etter hvert som investorer blir mer sofistikerte i analysen av ESG-faktorer, gjør at behovet for å identifisere bærekraftsfaktorene som har størst økonomisk betydning for selskapene, enda viktigere.

- Ikke undervurder effekten av økt etterspørsel: Det globale fokuset på bærekraft fra lovgivere, forbrukere og kapitaleiere vil lede kapital til selskaper som er godt posisjonert til å takle de store bærekraftsutfordringene, noe som kan ha stor betydning for verdsettelsen av disse eiendelene.

- Regulatoriske endringer spiller også en viktig rolle: Vi ser at de regionale forskjellene i avkastning for bærekraftige investeringer også tilsvarer forskjeller i hvor reguleringene gjøres. Det ser ut til at det er en sammenheng mellom lovgivning og økonomisk avkastning. Vi ser at den sterke avkastningen i Europa sammenfaller med en betydelig økning i regelverket på dette området i samme periode.
Spørsmålet er ikke om du ved å investere bærekraftig kan kombinere økonomiske og ikke-økonomiske motiver, men hvilken forskjell du vil gjøre, og til hvilken risiko.

/Eva Palmborg, leder for Sustainable Investments i Nordea


Denne artikkelen er basert på Nordea Sustainable Investment Publication, Issue 1 2020. 

*I Best in Class og Positiv Selection må selskapene som regel ha en høy ESG rating, dvs at selskapenes hele forretningssmodell hånterer risikoer innenfor miljø, sosial- og forretningsetikk på en god måte. For mer informasjon viser vi til Nordea Sustainable Investment Publication Q2 2020. 


 

Kilder:

1. Environmental, Social and Governance 
2. Nordea Sustainable Investment Publication Issue 1 2020
3. Innenfor det som kalles Best in Class og Positiv Selection må selskapene normalt ha en høy ESG rating, noe som innebærer at selskapenes forretningsmodell håndterer risikoer innenfor miljø, sosial- og eierskapsetikk på en god måte. For mer informasjon henviser vi til Nordea Sustainable Investment Publication Q2 2020

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?