Valutarisiko
Av:
Stein Korterud

Valutasikring av fond - eller ikke?

Kjøper du et aksjefond som investerer i utenlandske aksjeselskaper er du utsatt for valutarisiko.

Sparing
Petter Hermansen
Leder, Nordea Funds Norge

Det finnes mange gode grunner for å spre aksjeinvesteringene dine utenfor Norge, ikke minst argumentet med å fordele risikoen på flere markeder og ikke utelukkende å investere i selskaper som er notert på Oslo Børs.

Det du imidlertid skal være klar over er at når du investerer i et globalt fond som har eksponering mot andre valutaer enn norske kroner, vil utviklingen i norske kroner fremover mot de gjeldende utenlandske valutaene påvirke avkastningen til fondet du er investert i. Dersom norske kroner svekker seg mens du har pengene plassert i utenlandske aksjer eller aksjefond, vil aksjeavkastningen målt i norske kroner øke.

Et godt eksempel på dette er to Nordea fond med ulik valutarisiko, men med veldig like porteføljer. Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global er valutasikret til norske kroner, mens det andre fondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk ikke er valutasikret. Da norske kroner begynte å svekke seg mot dollar og andre valutaer i 2014 ser vi av grafen nedenfor at fondet som ikke er valutasikret, Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, begynte å utvikle seg klart bedre enn det valutasikrede fondet, målt i norske kroner, helt frem til mars 2020.

 

S

 

Eksempel på valutarisiko for utenlandske aksjefond

De færreste aksjefond som investerer i utenlandske aksjer er valutasikret, og her er et eksempel på hvordan valutasvingninger kan påvirke avkastningen i fondet ditt:

La oss si at fondsforvalteren i utenlandsfondet ditt kjøper aksjer i et selskap hvor kursen er 100 dollar, og at én dollar koster 10 kroner. Da koster hver aksje 1000 kroner. Hvis forvalteren ett år senere ønske å selge seg ut av aksjen til akkurat samme kurs (100 dollar), og dollarkursen i mellomtiden har steget til 11 kroner, har verdien per aksje steget til 1100 kroner. Du som andelseier i fondet får således en gevinst på denne investeringen, som utelukkende skyldes endringen i valutakursen. Hadde dollarkursen falt i denne perioden ville effekten vært den motsatte.

Valutasikring eller ikke?

Vi har spurt leder i Nordea Funds Norge, Petter Hermansen, om hvordan man bør forholde seg til valutarisikoen i utenlandske aksjefond?

«Det finnes ikke noe «riktig» eller «galt» svar når det kommer til om man skal sikre valutaeksponeringen som kommer med å eie utenlandske aksjer eller aksjefond i din investeringsportefølje. Det finnes gode argumenter for begge alternativene. Det er likevel ett klart råd jeg vil gi innledningsvis, og det er at du holder deg til din strategi. Dersom du begynner å forsøke å «time» når du skal sikre valutaen eller ikke, har du beveget deg over i valutaspekulasjon. Dersom det er det du ønsker å gjøre, så finnes det langt mer effektive måter å spekulere i valuta på, enn gjennom dine utenlandske aksjefond.

I Nordea er de fleste utenlandske aksjefond ikke valutasikret. Valget om å spare i valutasikrede aksjefond må naturligvis bli opp til den enkelte. Nordea anbefaler generelt ikke valutasikring, da sparing i aksjefond er ment som langsiktig sparing. Dette på grunn av gode diversifiseringsegenskaper og at valutasvingningene har en tendens til å jevne seg ut over tid. Når det er sagt så ser vi av grafen ovenfor at det siden 2014 har være klart mest lønnsomt å være investert i utenlandske aksjefond som ikke har vært valutasikret mot norske kroner de siste 6 årene. Denne trenden har forsterket seg ytterligere nå under corona-krisen, da kronen har svekket seg ytterlige mot andre valutaer».

Nordeas utenlandske rentefond

Nordeas mange utenlandske rentefond er imidlertid valutasikret mot norske kroner. Så hvorfor er det slik at Nordea velger å valutasikre de utenlandske rentefondene, når vi i hovedsak gjør det motsatte med aksjefondene?

«De som kjøper rentefond ønsker normalt en mest mulig forutsigbar stabil avkastning som over tid forventes å overgå avkastningen på bankinnskudd. Her vil valutasvingninger i et internasjonalt rentefond fort kunne påvirke avkastningen mer enn ønskelig hvis man ikke valutasikrer. Spesielt fordi plasseringshorisonten i rentefond som regel er kortere enn for plasseringer i aksjefond, og fordi rentepapirer normalt har lavere svingninger enn aksjer. Derfor er det naturlig at rentefond har valutasikring».

 

 

 

Merk at dette utelukkende er ment som generell informasjon. Det skal ikke oppfattes som et investeringsforslag eller investeringsråd, og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Du bør alltid lese nøkkelinformasjon og prospekt for ethvert fond og kontakte et Nordea kontor for en rådgivningssamtale før du begynner å spare i fond. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på nordea.no eller på et av Nordeas bankkontorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?